traducción // translation

PH.D on BASCHET SOUNDSCULPTURE

ENG / CAT versions

It is a pleasure to finally present you Martí Ruiz's Ph.D work on Baschet Soundsculpture's acoustic system.You can donwload it for free, the text http://www.tdx.cat/handle/10803/363918 and the multimedia files https://ja.cat/0qIeA. The first book offers an overall view on our subjects; the annex book presents the files related to about 60 original pieces we have analyzed, as well as other informations in which we base our statements. We hope this work will help spreading the Baschet ideas, as well as should contribute pushing the evolution of their priniples on creativity for real science-art interdisciplinarity. By now, this Ph.D document is written in Catalan,-Ruiz's most fluent and acurate language- filled with English, French, Spanish Baschet's quotations. We hope we will find ways to translate the document into other languages.
Here is an abstract:

Our study -based on original documentary sources and field work- provides a reading of the corpus of work under the light of the conceptual system developed by Baschet, to ease the understanding of
acoustic principles and their applications as well. The aim of this thesis is to highlight the technical and aesthetic aspects -in relation to the vital statements of Baschet respect the notion of Sound Sculpture as an object for public participation- to encourage ponder and help laying the foundation for conservation, research and further development, while inserting naturally in the path of the Baschet Sound Sculpture.
~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~

És un plaer presentar-vos finalment la tesi doctoral de Martí Ruiz sobre el sistema acústic de l'Escultura Sonora Baschet. La podeu descarregar gratuïtament, tant el text http://www.tdx.cat/handle/10803/363918 com els arxius multimedia https://ja.cat/0qIeA. El primer llibre ofereix una visió general de la nostra temàtica; el llibre d'annexos presenta les fitxes d'unes 60 peces originals que hem analitzat, així com altres informacions en les que basem les nostres afirmacions. Esperem que aquest treball ajudarà a estendre les idees Baschet així com hauria contribuir a empènyer l'evolució dels seus principis sobre la creativitat per una interdisciplinarietat art-ciència real.
Per ara, aquesta tesi està escrita en Català, -la llengua en la que Ruiz és més fluïd i acurat-, i plena de cites dels Baschet  en anglès, francès i castellà. Esperem que trobarem maneres de traduir el document a d'altres llengues.
Aquí en teniu l'abstract:

El nostre estudi -basat en les fonts documentals originals i el treball de camp-, aporta una lectura del corpus de l’obra a la llum del sistema conceptual desenvolupat pels Baschet, per facilitar la comprensió dels principis acústics i les seves aplicacions. L’objectiu d’aquesta tesi és posar en valor aspectes estètics i tècnics -en relació als posicionaments vitals dels Baschet respecte la noció de l’Escultura Sonora com a objecte de participació pública-, per afavorir la reflexió i contribuir a
establir les bases per a la conservació, recerca i desenvolupaments posteriors, tot inserint-se naturalment en la pròpia trajectòria de l’Escultura Sonora Baschet.