traducción // translation

Bernard Baschet, 1917-2015


 
[ENG]

Dear all, the Baschet Soundsculpture Workshop of the Barcelona University have to communicate with sadness the loss of Bernard Baschet, pioneer of Sound Sculpture. A great man who worked all his life with clear ideals, to use knowledge, art and sensibility to promote the humanist values of tolerance, generosity and freedom. Concerned with the deep meaning of human life, he worked methodically to develop a creative pedagogy to offer new possibilities, for the joy of listening and playing with sound.

He and his brother François devoted their scientific, musical and sculptorical talents to open an inclusive and social new model for cultural relationships, claiming for everyone's aesthetic citizenship, through the participation in art. They were aware that they were planting the seeds of a garden that will live long, blooming and offering fruits, for ages. Their achievements spread around the world, and now its our time to preserve and keep developing them.

The current exhibition of Baschet Soundsculptures at the Barcelona University is now a living homage to their work and ideas.
_______________________________________________________

[CAT]

Benvolguts, el Taller d'Escultura Sonora Baschet us comunica amb tristesa el decés de Bernard Baschet, pioner de l'escultura sonora. Un gran home que va treballar tota la vida amb uns ideals clars, per posar el coneixement, l'art i la sensibilitat al servei del valors humanistes de la tolerància, la generositat i la llibertat. Preocupat pel significat profund de la vida humana, va treballar metòdicament en una pedagogia creativa per oferir noves oportunitats, pel plaer d'escoltar i jugar amb el so.

Ell i el seu germà François van dedicar el seus talents científics, musicals i escultòrics per obrir un nou model per les relacions culturals, reclamant la ciutadania estètica per tothom, a través de la participació en l'art. Eren conscients que estaven plantant les llavors d'un jardí que viurà, florint i oferint fruits per molt de temps. Els seus assoliments s'han estès arreu del món, i ara ens pertoca preservar-los i continuar desenvolupant-los.

L'exposició d'Escultura Sonora Baschet actualment a la Universitat de Barcelona és un homenatge vivent a la seva obra i les seves idees. ________________________________________________________

[ESP]

Queridos, el Taller de Escultura Sonora Baschet os comunica con tristeza el deceso de Bernard Baschet, pionero de la escultura sonora. Un gran hombre que trabajó toda la vida con unos ideales claros, para poner el conocimiento, el arte y la sensibilidad al servicio de los valores humanistas de la tolerancia, la generosidad y la libertad. Preocupado por el significado profundo de la vida humana, trabajó metódicamente en una pedagogía creativa para ofrecer nuevas oportunidades, por el placer de escuchar y jugar con el sonido.

Él y su hermano François dedicaron sus talentos científicos, musicales y escultóricos para abrir un nuevo modelo para las relaciones culturales, reclamando la ciudadanía estética para todos, a través de la participación en el arte. Eran conscientes de que estaban plantando las semillas de un jardín que vivirá, floreciendo y ofreciendo frutos por mucho tiempo. Sus logros se han extendido por todo el mundo, y ahora nos corresponde preservarlos y seguir desarrollándolos.

 La exposición de Escultura Sonora Baschet actualmente en la Universidad de Barcelona es un homenaje viviente a su obra y sus ideas.